Timable 事件

「Coffee Mood 品味咖啡 2022」麦田捕手 x My Little Coffee

时间 10月1日-4日 下午1时 (7小时)

地点 D2 Place ONE 2/F The Space 》香港九龙长沙湾长义街9号

(免费事件)

阔别一年嘅《麦田捕手 x My Little Coffee - Coffee Mood 品味咖啡》市集又返嚟啦!

今年继续将不同种类嘅本地咖啡品牌及世界各地的咖啡豆与咖啡器具与各位咖啡迷分享。

另一方面,喜欢参加比赛嘅啡友同时要留意我哋于活动期间举办的《创意咖啡比赛 2022》啦,赢取冠军奖品之外仲可以发挥小创意~

有咁多活动,各位咖啡爱好者切勿错过啦!
相关事件

「北欧圣诞市集」麦田捕手 x YOHO MALL II

12月1日-2023年1月2日 上午11时 (10小时)

@ YOHO MALL II L1 中庭

天气开始转凉啦,大家感唔感受到圣诞嘅气息呀? 每年圣诞节,大家都会有不同美好又温馨嘅回忆,今年不仿登上雪橇嚟到 YOHO MALL II,一齐创造独一无二嘅北欧圣诞回忆!

户外圣诞市集 2022

12月9日-18日 (逢日,五,六) 中午 (7小时)

@ 东薈城名店仓 L4 平台广场

Hohoho~圣诞节又到啦! 麦田捕手再次带大家回归 Citygate Outlets,同大家过一个「甜到漏」嘅圣诞节!!

WEWEAVE 编织生活节 2022

12月3日-4日 中午 (8小时)

@ 南丰纱厂

南丰纱厂举办四周年活动「WeWeave 编织生活节」,将于 12 月 3 及 4 日(星期六及日)举行以文化艺术出发的年度艺文盛事,透过本地多元音乐体验、好匠 Pop-up 甜蜜小店、纱厂窝心故事明信片...

更多相关事件